Algemene levering en verkoop voorwaarden CW Kiteboarding:

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. CW Kiteboarding: de onderneming die watersport en recreatie activiteiten, daaraan gerelateerde producten en/of diensten aanbiedt.

 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met CW Kiteboarding.

 3. Deelnemer of cursist: iedere persoon die betrokken deelneemt aan de in de overeenkomst beschreven activiteit.

 4. Overeenkomst: overeenkomst tussen CW Kiteboarding en opdrachtgever en deelnemer met betrekking tot een activiteit of dienst.

 5. Activiteit: een kitesurfles, powerkiteles en/of een andere georganiseerde dienst of product door of van CW Kiteboarding

 6. Bestelling of boeking: De aanschaf van tegoed dat kan worden ingezet voor het volgen van een (meerdaagse) kitesurfcursus, powerkiteles of activiteit. Dit digitale tegoed is bij CW Kiteboarding geregistreerd in de vorm van een voucher.

 7. Reservering: Het doorgeven van beschikbaarheid voor het volgen van kitesurflessen, waarbij het tegoed van de voucher (deels) wordt omgezet in ingeplande kitesurflessen. De reservering kan na of gelijktijdig plaatsvinden met het maken van een boeking.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die wordt gesloten tussen CW Kiteboarding en opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij er op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgesproken van de voorwaarden af te wijken.

 2. CW Kiteboarding voert enkel zijn werkzaamheden uit onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze op schrift tussen CW Kiteboarding en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 4. Iedereen die een reserverings- of bevestigingsformulier ondertekend heeft

  dient de betrokkenen waarvoor hij/zij heeft geserveerd op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden en dus ook de risico’s van deelname aan de door CW Kiteboarding georganiseerde activiteiten.

 5. Indien en voor zover in een overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

ARTIKEL 3. OFFERTES

 1. De door CW Kiteboarding gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Uitgegeven offertes kunnen prijsopgaven en programma- voorstellen of tijdsindelingen bevatten. Aan de door CW Kiteboarding opgestelde offertes is geen enkele verplichting van toepassing. De door CW Kiteboarding opgestelde offertes dienen slechts als een prijsopgaaf.

 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 3. Offertes zijn 2 weken geldig, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Overeenkomsten door CW Kiteboarding en opdrachtgever kunnen schriftelijk en mondeling worden afgesloten.

 2. Een overeenkomst tussen CW Kiteboarding en opdrachtgever komt enkel tot stand na het plaatsen van een bestelling en/of reservering door opdrachtgever bij CW Kiteboarding, acceptatie van deze algemene voorwaarden en de schriftelijke bevestiging van de bestelling en/of reservering door CW Kiteboarding aan opdrachtgever.

 3. Degene die een activiteit boekt voor andere personen is hoofdelijk aansprakelijk voor die personen.

 4. Schriftelijke overeenkomsten kunnen worden afgesloten per email, whatsapp of via sms.

 5. Een overeenkomst is pas definitief bij een schriftelijke bevestiging van CW Kiteboarding.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

 1. De koop van activiteiten, diensten en of goederen zijn tot 14 dagen na het maken van de bestelling te annuleren, volgens de regels voor kopen op afstand.

 2. Het staat de opdrachtgever vrij een activiteit binnen de bedenktijd van 14 dagen te herroepen. De overeenkomst wordt dan ontbonden.

 3. De bedenktijd gaat in op de dag van het afsluiten van de overeenkomst.

 4. Herroeping dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan CW Kiteboarding.

 5. In het geval dat aan de voorwaarden van het herroepingsrecht is voldaan, zal CW

  Kiteboarding het betaalde bedrag binnen 14 dagen terugboeken op de rekening

  waarmee is betaald.

 6. Kosten voor terugzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 7. In het geval een opdrachtgever een kitesurfles binnen de bedenktijd van 14

  dagen vastlegt door het doorgeven en/of reserveren van beschikbare data voor de les(sen), stemt de opdrachtgever in met de start van de dienst en verklaart de opdrachtgever dat hij afziet van de bedenktijd. Het gevolg van het inplannen van een kitesurfles binnen de bedenktijd is dat de kitesurfles niet herroepen kan worden.

 

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. CW Kiteboarding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, maakt CW Kiteboarding voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst gebruik van derden.

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CW Kiteboarding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CW Kiteboarding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CW Kiteboarding zijn verstrekt, heeft CW Kiteboarding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. CW Kiteboarding is niet aansprakelijk voor schade, letsel, van welke aard ook bij de uitvoering van geboekte activiteiten en diensten door de opdrachtgever.

 5. CW Kiteboarding is niet aansprakelijk voor schade, letsel, van welke aard ook bij de uitvoering van geboekte activiteiten en diensten, doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd.

ARTIKEL 7. UITVOERINGSTERMIJN

 1. Een kitesurfles en activiteit zijn 365 dagen geldig vanaf het moment van boeken. Deze peridode wordt redelijk geacht, rekening houdend met eventuele weersafhankelijke of rooster technische wijzigingen die kunnen plaatsvinden.

 2. De geldigheid van de overeenkomst wordt in het geval van overmacht of niet te verhelpen situaties, verlengt met de periode dat de producten of diensten gedurende de overmachtsperiode niet geleverd konden worden.

 3. Binnen de geldigheidsperiode van de bestelling zal CW Kiteboarding de diensten of goederen leven. Bij de lessen zal CW Kiteboarding je op basis van je eigen beschikbaarheid inplannen. De door ons te leveren bestelling bestaat dus uit de mogelijkheid om gedurende de geldigheid kitesurflessen in te plannen.

 4. Na het verstrijken van de geldigheidsdata is het niet meer mogelijk om eventueel niet afgeronde lessen te voltooien.

 5. Een meerdaagse cursus kan in delen meerdere keren gedurende de geldigheidsduur worden gebruikt.

 6. Op de overeenkomst staat de datum vermeld van de te organiseren activiteit.

 7. Op geboekte en betaalde activiteiten van de opdrachtgever wordt geen geld

  retour gegeven als gevolg door weersomstandigheden waar CW Kiteboarding geen invloed op heeft. CW Kiteboarding biedt de mogelijkheid om binnen een redelijk termijn van uiterlijk 1 jaar, de tegoeden op activiteiten alsnog af te nemen.

ARTIKEL 8. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien blijkt dat de kitesurfles of andere activiteit vanwege de weersomstandigheden of een andere reden naar het oordeel van CW Kiteboarding geen doorgang kan vinden, dan is CW Kiteboarding gerechtigd de datum van de kitesurfles of andere activiteit te verplaatsen dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te annuleren.

 2. Indien tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is de boeking te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal CW Kiteboarding de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CW Kiteboarding daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 9. ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever en/of deelnemer dient ten alle tijden schriftelijk (per aangetekende post dan wel per e-mail) te geschieden. De datum van binnenkomst van de annulering door deelnemer is bepalend voor de berekening van de annuleringstermijn.

 2. Bij annulering is een opdrachtgever en/of deelnemer annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten berekent CW Kiteboarding als volgt:

  • −  Tot 48 uur voorafgaande aan de kitesurfles of andere activiteit 25% van de

   kosten;

  • −  Binnen 48 uur voorafgaande aan de kitesurfles of andere activiteit 50% van

   de kosten;

  • −  Indien deelnemer niet komt opdagen bij de kitesurfles of andere activiteit en

   ook niets heeft laten weten 100% van de kosten, tenzij CW Kiteboarding met

   deelnemer anders schriftelijk overeenkomt.

 3. In het geval de werkelijke kosten aan de zijde van CW Kiteboarding de kosten ten

  gevolge van de annulering door deelnemer overschrijden, dan is CW Kiteboarding gerechtigd deze werkelijke kosten bij deelnemer in rekening te brengen.

 4. CW Kiteboarding is gerechtigd de kitesurfles of andere activiteit naar eigen oordeel te annuleren. De annulering maakt CW Kiteboarding in geen geval schadeplichtig jegens deelnemer. CW Kiteboarding is in geval van een annulering hoogstens verplicht tot terugbetaling van het factuurbedrag dat bij deelnemer in rekening is gebracht voor de kitesurfles of andere activiteit.

ARTIKEL 10. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

 1. Iedere deelnemer moet van deze algemene voorwaarden kennisnemen voorafgaand aan de kitesurf-les(sen). Door middel van een ondertekening van de overeenkomst bevestigt de deelnemer dat kennis is genomen van de algemene voorwaarden en dat deze worden geaccepteerd.

 2. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door CW Kiteboarding gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.

 3. Iedere deelnemer dient wat gezondheid betreft in staat te zijn deel te nemen aan de activiteit(en) zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. De deelnemers dienen zelfstandig in zee te kunnen zwemmen.

 4. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid van de opdrachtgever en deelnemer dienen vooraf de activiteit schriftelijk te worden aangegeven. Ook dienen bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid vooraf de activiteit(en)te worden gemeld aan de desbetreffende leraar, instructeur of begeleider.

 5. Kitesurf-les is grensverleggend, iedere deelnemer moet daarom telkens zelf de risicoafweging maken of hij/zij de oefening aankan.

 6. Iedere deelnemer is zich ervan bewust dat het oplopen van lichamelijk letsel mogelijk is bij kitesurfen. Deelname komt geheel voor eigen rekening en risico.

 7. Iedere deelnemer is zich ervan bewust dat het noodzakelijk is dat je de kitesurf- les(sen) met je volledige aandacht en concentratie volgt en geen onnodige risico’s neemt.

 8. Aanwijzingen van de begeleiding van CW Kiteboarding (instructeurs) moeten altijd worden opgevolgd.

 9. De deelnemers dienen zorgvuldig en volgens instructie met de door CW Kiteboarding beschikbaar gestelde materialen (oa wetsuit, lycra, trapeze, kite, bar en board) om te gaan. De uitrusting mag niet aan anderen ter beschikking worden gesteld. Na afloop van de activiteit dienen de materialen schoon en volgens instructie te worden opgeborgen.

 10. De deelnemer en contractant is te allen tijde verantwoordelijk voor het door CW Kiteboarding beschikbaar gestelde materiaal. Wanneer er materialen kapotgaan zal de deelnemer en/of opdrachtgever de herstelkosten of vervangingskosten vergoeden. Tenzij de instructies van de desbetreffende leraar of begeleider correct zijn opgevolgd, en schade door zorgvuldigheid niet voorkomen had kunnen worden.

 11. Bij misdragingen en onverantwoordelijk gedrag mag CW Kiteboarding iedere deelnemer de verdere deelname aan de kitesurf-lessen ontzeggen zonder dat de deelnemer daarna geld van reeds betaalde cursussen terug zal ontvangen.

 12. Het nuttigen of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is strikt verboden tijdens deelname aan de kitesurf-les(sen).

 13. Wanneer het niet mogelijk is je les te starten of af te ronden om wat voor reden dan ook, wordt er geen geld teruggegeven. De kitesurf-les wordt dan op een

later tijdstip ingepland. De deelnemer krijgt in dat geval een tegoedbon met een

geldigheidsduur van maximaal 1 jaar.

 1. De kitesurf-lessen zijn voor iedere deelnemer vanaf negen jaar toegankelijk,

  mits deze niet aan ziekte of psychische stoornis lijdt, welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of de gezondheid van andere personen. In geval van minderjarigen is een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk.

 2. Er mogen tijdens de kitesurf-lessen geen voorwerpen, waaronder sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden enz.), meegenomen c.q. gedragen worden die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers. Lange haren dienen vastgebonden te worden met een elastiekje.

 3. Bij verhuur dienen de materialen op afgesproken tijd teruggegeven te worden, inclusief wetsuit. Wanneer dit verlaat is, worden er extra kosten in rekening gebracht.

 4. Middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verklaart de deelnemer voldoende op de hoogte te zijn van de voorrangsregels in het (water)verkeer met anderen tijdens de kitesurf-les(sen).

 5. Bij verhuur van materialen van CW Kiteboarding is iedere deelnemer bij afname tot en met teruggave verantwoordelijk voor deze materialen. Bij schade of verlies wordt dit in rekening gebracht.

 6. Iedere deelnemer die van mening is dat de van CW Kiteboarding gehuurde materialen in een slechte staat verkeren, dient dit voor gebruik daarvan te melden aan CW Kiteboarding.

ARTIKEL 11. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De opdrachtgever en/of deelnemer dienen de betalingen vooraf in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. De standaard betalingstermijn bedraagt 14 dagen bij zakelijke aankopen, bij particuliere aankopen dient de betaling binnen 7 dagen na de bestelling voldaan te zijn en uiterlijk 48 uur voorafgaande de eerste kitesurfles.

 2. De betaling dient uiterlijk voorafgaande de eerste kitesurfles, activiteit of ontvangst van de goederen te zijn voldaan.

 3. Als de opdrachtgever en/of deelnemer, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft CW Kiteboarding het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van CW Kiteboarding op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 4. Indien CW Kiteboarding op de dag van aanvang van de kitesurfles en/of activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de opdrachtgever en/of deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van CW Kiteboarding op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 1. De door CW Kiteboarding in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de opdrachtgever en/of deelnemer, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die CW Kiteboarding heeft gemaakt als gevolg van de niet-nakoming van de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever en tevens indien van toepassing tevens de deelnemer. Als het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 2. Het recht van de opdrachtgever en/of deelnemer om zijn vorderingen op CW Kiteboarding te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij CW Kiteboarding in staat van faillissement geraakt.

 3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden b. de opdrachtgever failliet is, of in surseance van betaling is c. de opdrachtgever of diens bedrijf wordt ontbonden d. de opdrachtgever als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 4. Als de opdrachtgever niet volledig betaalt, heeft CW Kiteboarding het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 5. Na de boeking of bestelling is de opdrachtgever gehouden aan het betalen van het volledige lesbedrag voor alle deelnemers, onverminderd het recht om het lesgeld op de deelnemers te kunnen verhalen. Eventuele bijkomende incassokosten kunnen hierbij in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

 6. CW Kiteboarding behoudt zich het recht voor om bestellingen van een koper te annuleren of te weigeren als er een geschil is over het uitblijven van een betaling van een eerdere bestelling, of in het geval van een ernstig vermoeden van een frauduleuze bestelling.

 7. Per overschrijving geld dat de betaling als betaald wordt aangemerkt na ontvangst van de betaling door CW Kiteboarding.

 8. Bij overschrijving dienen de namen van de opdrachtgever en deelnemers te worden aangegeven in de omschrijving.

ARTIKEL 12. LAST MINUTE ANNULERING EN VOORTIJDIG STOPPEN LES

1. Hoewel we ons best doen zo om op basis van diverse weersvoorspellingen een inschatting te maken of de lessen door kunnen gaan, is het weer veranderlijk en relatief onvoorspelbaar. Het komt vaak voor dat de wind op de lesdag anders is dan eerder voorspeld. Wanneer de wind toch te ongunstig is zullen we z.s.m. contact met onze cursisten opnemen om de lessen af te gelasten. Hou er rekening mee dat dit voor niemand een prettig scenario is en een risico van het vak. Let op: CW kiteboarding is nooit verantwoordelijk voor de door jouw gemaakte reis en verblijfkosten.

2. Het kan voorkomen dat de praktijklessen voortijdig gestopt moeten worden, dit is een risico voor zowel de kitesurfschool als deelnemer. Bij privélessen en privégroepen worden de uren geteld. Bij groepslessen krijgen de deelnemers de keuze om de resterende lestijd te laten vervallen (nadeel voor de deelnemer) of tegen een vergoeding de volledige les opnieuw in te plannen, (voordeel voor de deelnemer). Het is bij groepslessen nadrukkelijk niet mogelijk om resterende halve lessen in te plannen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan de kitesurflessen of activiteit geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en/of deelnemer.

 2. CW Kiteboarding aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor een hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn overeenkomst tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekering van SALT in dat geval dekking biedt dan wel in ieder geval tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde producten of diensten waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.

 3. CW Kiteboarding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SALT is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. CW Kiteboarding is eveneens niet aansprakelijk voor nalatigheid aan de zijde van deelnemer, het niet, niet tijdig en/of niet correct opvolgen van instructies en aanwijzingen van CW Kiteboarding dan wel het niet, niet tijdig en/of niet correct nakomen van de overeenkomst tussen CW Kiteboarding en deelnemer.

 5. CW Kiteboarding is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of verlies dan wel beschadiging hiervan.

 6. CW Kiteboarding mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. De bepalingen uit de algemene voorwaarden zijn ook op deze derden van toepassing.

 7. CW Kiteboarding is nooit verantwoordelijk voor eventuele gemaakte reis en verblijfkosten, bij bijvoorbeeld geannuleerde lessen.

Artikel 14. OVERMACHT

 1. CW Kiteboarding heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en/of niet te verhelpen of te vermijden zijn, zonder tot enige schadevergoeding of tegemoetkoming gehouden te zijn. Voorbeelden hierbij zijn bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden, pandemieen, mobilisatie, oproer, brand, transportmogelijkheden, inbeslagneming, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, verzuim van derden bij de toelevering en het verlenen van diensten.

 2. CW Kiteboarding heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten indiende de lichamelijke conditie van de deelnemer

naar oordeel van Kitesurfschool Kitesurfles hem/haar ongeschikt maakt voor

(verdere) deelname aan de activiteit.

 1. CW Kiteboarding heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te

  schorten als de weersomstandigheden de activiteit onmogelijk maken.

 2. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst door CW

  Kiteboarding worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 3. In geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en/of niet te verhelpen of te vermijden zijn, behoud CW Kiteboarding het recht om de te dienstverlening te beperken tot hetgeen dat wel mogelijk is. Denk hierbij aan het ter beschikking stellen van materiaal, zonder tot enige schadevergoeding of tegemoetkoming gehouden te zijn.

ARTIKEL 15. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. CW Kiteboarding kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Als de opdrachtgever en/of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de veiligheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van CW Kiteboarding niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.

 2. CW Kiteboarding kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden als de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan CW Kiteboarding en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met materiaal, natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

 3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 16. VERZEKERING

 1. CW Kiteboarding is in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met dekking voor kitesurfen voor bedragen die ruimschoots voldoende zijn voor het geven van kitesurflessen.

 2. De deelnemer wordt echter verzocht om te controleren of zijn persoonlijke WA- verzekering dekking biedt voor kitesurfen. Een kitesurfvlieger wordt bij veel verzekeraars gezien als luchtvaartuig, waarbij deze expliciet zijn uitgesloten. Een rechter bepaald uiteindelijk of de kitesurfschool aansprakelijk is, wanneer dit niet het geval is zal de verzekering geen dekking bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de deelnemer aansprakelijk is maar de leraar en kitesurfschool niet.

3. Het is aanbevolen om zelf een aanvullende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te nemen voor kitesurfen.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CW Kiteboarding partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien deelnemer woonplaats heeft in het buitenland.

 2. CW Kiteboarding zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.

 3. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

ARTIKEL 12. PRIVACY

 1. CW Kiteboarding voert zijn werkzaamheden enkel uit en biedt zijn diensten en/of producten enkel aan met in acht name van de geldende privacyregels (AVG).

 2. CW Kiteboarding gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor identificatie van de opdrachtgever tijdens een boeking of registratie, om contact te kunnen opnemen over een boeking en/of reservering en voor het op de hoogte houden over de activiteit. Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden en wordt niet aan derden verstrekt.

ARTIKEL 8. OVERIG

1. CW Kiteboarding houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de kitesurfles of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

ARTIKEL 12. GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING

CW Kiteboarding
Beukenlaan 42A
7151XJ Eibergen
KVK nummer; 85743704
BTW nummer; NL004139439B09 Contactgegevens;

Tel: 0031-614725057

 

E-mail: christiewopereis@gmail.com

GermanDutch